Riadnym členom SloHipA sa môže stať každý uchádzač, ktorý spĺňa všetky nižšie uvedené podmienky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa veterinárneho zamerania
  • zaregistrovanie sa na internetovej stránke SloHipA vyplnením registračného formulára, prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je asociácia
  • úhrada členského príspevku

Podmienkou vzniku riadneho členstva v SloHipA nie je členstvo v Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

Individuálne členstvo v SloHipA môže mať podobu študentského členstva:

Študentským členom sa môže stať študent veterinárnej medicíny na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach alebo inej univerzity veterinárneho lekárstva na území Európskej únie, ktorej akademické diplomy sa automaticky uznávajú v členských štátoch a ktorý:

  • sa zaregistroval na internetovej stránke SloHipA vyplnením registračného formulára, prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je asociácia
  • sa preukázal sa výkazom o riadnom štúdiu alebo platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárneho lekárstva
  • zaplatil zvýhodnený členský príspevok

Členstvo študentského člena je obmedzené len po dobu riadneho štúdia. Študentský člen je povinný preukazovať svoj status študenta predložením potvrdenia o štúdiu vystaveného študijným oddelením príslušnej fakulty na sekretariáte SloHipA, resp. platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárneho lekárstva.

V prípade nesplnenia povinnosti preukázania statusu študenta je asociácia oprávnená
rozhodnúť o zániku členstva študentského člena bez nároku na vrátenie zvýhodneného členského príspevku.

Individuálni členovia majú všetky práva a povinnosti riadnych členov, pokiaľ nie je v stanovách asociácie alebo rozhodnutím pléna stanovené inak. Individuálni členovia nie sú oprávnení hlasovať, voliť a byť volenými do funkcií SloHipA, majú právo na čiastočné oslobodenie od úhrady členského príspevku (tzv. zvýhodnený členský príspevok) ako aj na čiastočné oslobodenie od úhrady poplatkov za účasť na jednotlivých podujatiach a akciách organizovaných SloHipA alebo súvisiacich s jeho činnosťou (tzv. zvýhodnené poplatky). O výške zvýhodneného poplatku rozhoduje plénum.

Čestným členom SloHipA je fyzická alebo právnická osoba, o ktorej čestnom členstve v asociácii rozhodlo plénum SloHipA. Pri rozhodovaní o vzniku čestného členstva prihliada plénum predovšetkým na aktivity v oblasti veterinárneho lekárstva, najmä na zásluhy o rozvoj veterinárnej vedy a výskumu, zásluhy v oblasti veterinárnej praxe v hipiatrii, zásluhy o rozvoj asociácie a pod.

Čestní členovia majú iba tie práva, ktoré im vyplývajú z platných stanov asociácie alebo z rozhodnutia pléna. Čestní členovia najmä nemajú právo hlasovať, voliť, ani byť volenými do funkcií SloHipA. Majú právo bezplatne sa zúčastňovať kongresov a iných akcií usporiadaných asociáciou. U čestného člena nie je podmienkou členstva príslušnosť k veterinárnej profesii a ani trvalé bydlisko v Slovenskej republike.